Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
1847
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Obsah

Zmena.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moravanoch n. V. sa presúva zo 7.11.2016 na 14.11.2016.

Stránka

Zber konárov z orezov

Zber konárov z orezov

18. 9. 2017 Zobraziť viac

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

12. 9. 2017 Zobraziť viac

OZNAM -

opätovné prerokovanie
Územného plánu obce Moravany nad Váhom
– Zmeny a doplnky 2016
v dňoch od 28.8.2017 do 28.9.2017

28. 8. 2017 Zobraziť viac

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do VÚC

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do VÚC

17. 8. 2017 Zobraziť viac

Termín zberu elektronického odpadu

Termín zberu elektronického odpadu

9. 8. 2017 Zobraziť viac

Oznam prerokovanie územneho plánu Územného plánu obce Moravany nad Váhom – Zmeny a doplnky 2016 v dňoch od 24.7.2017 do 24.8.2017

Oznam prerokovanie územneho plánu územného plánu obce Moravany nad Váhom – Zmeny a doplnky 2016 v dňoch od 24.7.2017 do 24.8.2017

24. 7. 2017 Zobraziť viac

Termíny vývozu separovaného zberu II. polrok 2017

Termíny vývozu separovaného zberu II. polrok 2017

20. 7. 2017 Zobraziť viac

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

28. 6. 2017 Zobraziť viac

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom od 1.7.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom od 1.7.2017

5. 5. 2017 Zobraziť viac

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ž

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23        ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

  • Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona.

Príslušný orgán

Okresný úrad Piešťany

odbor starostlivosti o životné prostredie

Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany

Názov navrhovanej činnosti

Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom

Miesto realizácie

Moravany nad Váhom

Predmet činnosti

Uskutočnenie protipovodňových úprav z dôvodu zníženia rizika povodní a zmiernenie následkov povodní v obci Moravany nad Váhom na Výtockej ulici, pričom sa zachovajú súčasné odtokové pomery v území.     

Navrhovateľ

Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4,            922 21 Moravany nad Váhom

  • Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,§ 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 13. 04. 2017 doručením zámeru navrhovateľom.
  • Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
  • Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:
  • stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:

www.enviroportal.sk

Podľa § 23 ods. 3 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

  • Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánudo 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 na adresu:

Okresný úrad Piešťany

odbor starostlivosti o životné prostredie

Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Povoľujúci orgán

Obec Moravany nad Váhom

  • Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že podľa§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Piešťany, odbore starostlivosti o ŽP.
  • List

 

 

 

 


5. 5. 2017 Zobraziť menej

Stránka