Navigácia

Obsah

Zmena.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moravanoch n. V. sa presúva zo 7.11.2016 na 14.11.2016.

Stránka

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom od 1.7.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom od 1.7.2017

5. 5. 2017 Zobraziť viac

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ž

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23        ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

  • Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona.

Príslušný orgán

Okresný úrad Piešťany

odbor starostlivosti o životné prostredie

Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany

Názov navrhovanej činnosti

Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom

Miesto realizácie

Moravany nad Váhom

Predmet činnosti

Uskutočnenie protipovodňových úprav z dôvodu zníženia rizika povodní a zmiernenie následkov povodní v obci Moravany nad Váhom na Výtockej ulici, pričom sa zachovajú súčasné odtokové pomery v území.     

Navrhovateľ

Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4,            922 21 Moravany nad Váhom

  • Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,§ 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 13. 04. 2017 doručením zámeru navrhovateľom.
  • Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
  • Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:
  • stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:

www.enviroportal.sk

Podľa § 23 ods. 3 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

  • Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánudo 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 na adresu:

Okresný úrad Piešťany

odbor starostlivosti o životné prostredie

Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Povoľujúci orgán

Obec Moravany nad Váhom

  • Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že podľa§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Piešťany, odbore starostlivosti o ŽP.
  • List

 

 

 

 


5. 5. 2017 Zobraziť menej

Pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

Pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

28. 3. 2017 Zobraziť viac

Oznam - príprava urbárskeho spoločenstva v obci

Oznam - príprava urbárskeho spoločenstva v obci

15. 3. 2017 Zobraziť viac

Štatistické údaje obyvatelia od 01.01.2016-31.12.2016

Štatistické údaje obyvatelia od 01.01.2016-31.12.2016

2. 1. 2017 Zobraziť viac

Zmena vývozu komunálneho odpadu od 10.01.2017

Zmena vývozu komunálneho odpadu od 10.01.2017

19. 12. 2016 Zobraziť viac

Termíny vývozu separovaného zberu v I. polroku 2017

Termíny vývozu separovaného zberu v I. polroku 2017

16. 12. 2016 Zobraziť viac

Dotazník pre obyvateľov okresov Hlohovec a Piešťany

Dotazník pre obyvateľov okresov Hlohovec a Piešťany

7. 10. 2016 Zobraziť viac

Harmonogram zasadnutí ObZ v r. 2016

22.8.2016
3.10.2016
7.11.2016 - Zmena! ObZ bude 14.11.2016
12.12.2016

6. 8. 2016 Zobraziť viac

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 29.07.2016

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 29.07.2016

7. 7. 2016 Zobraziť viac

Stránka