Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
1715
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Obsah

Zmena.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moravanoch n. V. sa presúva zo 7.11.2016 na 14.11.2016.

Stránka

Termíny vývozu separovaného zberu II. polrok 2017

Termíny vývozu separovaného zberu II. polrok 2017

20. 7. 2017 Zobraziť viac

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

28. 6. 2017 Zobraziť viac

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom od 1.7.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom od 1.7.2017

OBEC MORAVANY NAD VÁHOM  v súlade s § 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpis a podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom  od 1.7.2017 

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A INÉ KRITÉRIA A POŽIADAVKY:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • Kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • Minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • Získanie prvej atestácie podľa § 61 ods. 7 v súlade s § 49 ods. 7 alebo vykonanie prvej atestácie podľa § 49 zákona č. 317/2009 Z. z., kariérový stupeň učiteľ pre primárne alebo učiteľ pre sekundárne vzdelávanie s prvou atestáciou (podľa § 27 ods. 2 písm. c) a § 30 zákona č. 317/2009 Z. z.
 • Občianska a morálna bezúhonnosť,
 • Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • Znalosť práce s PC,
 • Predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 • Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • Flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • Odolnosť voči stresu a pracovnému zaťaženiu.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 • Žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • Overené kópie dokladov o vzdelaní a o získaní prvej atestácie,
 • Doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • Štruktúrovaný profesijný životopis,
 • Písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou,
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa   a vedúceho pedagogického zamestnanca

DÁTUM A MIESTO PODANIA ŽIADOSTI O ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ:

Prihlášku do výberového konania doručte do pondelka 22.05.2017 do 10.00 hod. na adresu:

OBEC MORAVANY nad VÁHOM

KOSTOLECKÁ 175/4

92221 MORAVANY nad VÁHOM

v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - riaditeľ školy

Termín a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačom, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady.


5. 5. 2017 Zobraziť menej

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ž

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

5. 5. 2017 Zobraziť viac

Pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

Pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

28. 3. 2017 Zobraziť viac

Oznam - príprava urbárskeho spoločenstva v obci

Oznam - príprava urbárskeho spoločenstva v obci

15. 3. 2017 Zobraziť viac

Štatistické údaje obyvatelia od 01.01.2016-31.12.2016

Štatistické údaje obyvatelia od 01.01.2016-31.12.2016

2. 1. 2017 Zobraziť viac

Zmena vývozu komunálneho odpadu od 10.01.2017

Zmena vývozu komunálneho odpadu od 10.01.2017

19. 12. 2016 Zobraziť viac

Termíny vývozu separovaného zberu v I. polroku 2017

Termíny vývozu separovaného zberu v I. polroku 2017

16. 12. 2016 Zobraziť viac

Dotazník pre obyvateľov okresov Hlohovec a Piešťany

Dotazník pre obyvateľov okresov Hlohovec a Piešťany

7. 10. 2016 Zobraziť viac

Stránka