Navigácia

Obsah

Poloha a prírodné podmienky

Obec Moravany nad Váhom leží na ľavej strane rieky Váh, na západnom úpätí Považského Inovca. Nadmorská výška v obci kolíše od 161- 480 metrov n.m., stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 180 m n.m.  Satelitná fotografia Moravian nad Váhom (Google Maps).

Obec leží na styku západného úpätia strednej časti pohoria Považský Inovec s považským výbežkom Podunajskej nížiny. Katastrálne územie susedí s katastrálnym územím obcí Ducové, Hubina, Radošina, Banka a mesta Piešťany, od ktorého sa nachádza v severozápadnom smere vo vzdialenosti 3km. Chotár má charakter rovinný, pahorkatinový i vrchovinový. Podľa klimatickej klasifikácie možno obec Moravany nad Váhom zaradiť do teplej klimatickej oblasti s polohou na hranici medzi mierne suchou a mierne vlhkou pod oblasťou. Priemerná ročná teplota je +9,00C , vo vegetačnom období +15,00C.

Z hľadiska verejnej správy sú Moravany nad Váhom súčasťou okresu Piešťany, Trnavského samosprávneho kraja (VÚC Trnava). Podľa územnej nomenklatúry EÚ tvorí Trnavský kraj NUTS II – Západoslovenský kraj. Katastrom obce prechádza štátna cesta č. II/507 Hlohovec – Trenčín s napojením na diaľnicu [D61] v obci Lúka nad Váhom (najbližšie miesto napojenia vo vzdialenosti 10km.). 

Zemepisná šírka 48.6000
Zemepisná dĺžka 17.8667
Zemepisná širka DMS 48036
Zemepisná dĺžka DMS 20052

Štatistika  MOŠ.

Obyvateľstvo a sídelná štruktúra

Údaje sú v stave podľa spracovania 31. decembra 2016

Vek Muži Ženy Spolu [%]
Predproduktívny 187 181 368 15,77%
Produktívny 689 639 1328 56,90%
Poproduktívny 241 397 638 27,33%
Spolu 1117 1217 2334 100%
Priemerná dĺžka života 68,32 78,57 73,71  

 

Priemerný vek 41,33
Index vitality 57,68
Počet ulíc 33
Priemerný počet obyvateľov na adresu 3,75
Počet adries 627

 

  • Ešte podrobnejšie členenie podľa veku.
  • Najstaršou obyvateľkou je Mária VAVROVÁ, ktorá dňa 14. decembra 2016 dovŕši 100 rokov.
  • Najstarším obyvateľom je Vojtech HLÍSTA, ktorý dňa 25. júla 2016 dovŕši 92 rokov. 

graf02