Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
2368
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Obsah

Späť

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa

Obec Ducové, ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajina podľa § 69 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajina  v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z.z.) upovedomuje v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa

Žiadateľ

Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká ul. 175/4, Moravany nad Váhom

IČO: 00312789

Dotknuté územie

Parcela reg. „C“ č. 1619/1,  k.ú. Moravany nad Váhom

Počet a druh drevín:
  • 1 ks topoľ čierny
  •  1 ks vŕba biela

Lehota na doručenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do   15.02.2018

  • Písomného potvrdenia na adresu: Obec Ducové, Obecný úrad 121, 922 21 Ducové   

alebo

  • Elektronického potvrdenia na email: ducove@ducove.sk  
    • VYVESENÉ: 08.02.2018
    • ZVESENÉ:

 

 

Vyvesené: 8. 2. 2018

Dátum zvesenia: 24. 2. 2018

Späť