Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
2368
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Moravany nad Váhom ako obstarávateľ Územného plánu obce Moravany nad Váhom – Zmeny a doplnky 2013 podľa  § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a v súlade s ustanovením § 22 až 31 stavebného zákona  oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám  začatie prerokovávania  návrhu riešenia „ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MORAVANY NAD VÁHOM  - ZMENY A DOPLNKY 2013“ Územný plán obce Moravany nad Váhom – Zmeny a doplnky 2013 je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Moravanoch nad Váhom.  Záujemcovia môžu do návrhu nahliadnuť v priebehu stanovenej lehoty a dať k nemu svoje návrhy a stanoviská. Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr do 01.09.2014 na Obecný úradMoravany nad Váhom.

VYVESENÉ:

1. AUGUSTA 2014

ZVESENÉ:

 

V následujúcich prílohách nájdete informácie o zmenách a doplnkoch 2013 územného plánu obce Moravany nad Váhom:

  1. VEREJNÁ VYHLÁŠKA
  2. ÚZEMNÝ PLÁN, ZMENY A DOPLNKY 2013 - TEXTOVÁ ČASŤ
  3. VÝKRES č.2.] - KOMPLEXNÝ VÝKRES
  4. VÝKRES č.3.] - REGULAČNÝ VÝKRES
  5. VÝKRES č.4.] - DOPRAVA
  6. VÝKRES č.5.1.] - ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU, TELEKOMUNIKÁCIE
  7. VÝKRES č.5.2.] - ZÁSOBOVANIE PLYNOM
  8. VÝKRES č.6.1.] - ZÁSOBOVANIE VODOU
  9. VÝKRES č.6.2.] - ODKANALIZOVANIE
  10. VÝKRES č.7.] - PERSPEKTÍVNE POUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY

Vyvesené: 1. 8. 2014

Dátum zvesenia:

Späť