Navigácia

Obsah

Agenda obecných nájomných bytov obce Moravany nad Váhom

Obec Moravany nad Váhom, ako vlastník a prenajímateľ bytových a nebytových priestorov  , zabezpečuje v plnom rozsahu správu tohoto majetku.  Táto činnosť je zabezpečovaná v čase úradných hodín. Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste i naďalej   všetky platby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov ( nájomné a zálohové platby za poskytované služby)  poukazovali na účet obce Moravany nad Váhom číslo 5201067001/5600, vedený v Prima banka a.s. pobočka Winterová 32  Piešťany.

  • Vypracovanie stanoviska o charaktere bytu
  • Žiadosť o nájom (výmenu bytu) vo vlastníctve obce Moravany nad Váhom
  • Vypracovanie stanoviska bytovej oblasti