Navigácia

Obsah

Povolenie na zvlášte užívanie verejného priestranstva

Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa považuje:

  • Umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb.
  • Umiestnenie stavebného zariadenia.
  • Umiestnenie predajného zariadenia.
  • Umiestnenie prenosného reklamného zariadenia typu "A".
  • Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií.
  • Umiestnenie skládky.

Povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva na území obce vydáva obec Moravany nad Váhom, na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva na území obce Moravany nad Váhom (tlačivo).
  • Prílohy uvedené na žiadosti.

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

podľa sadzobníka správnych poplatkov (zákon 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov)