Navigácia

Obsah

Prihlásenie na pobyt v rámci obce

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce Moravany nad Váhom.

POTREBNÉ DOKLADY

Vlastník bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
  • List vlastníctva, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z http://www.katasterportal.sk).

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
  • Oznámenie o uzavretí manželstva
  • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

  •  Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
  •  Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  •  Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
  •  Vlastníci s listom vlastníctva, alebo s rozhodnutim o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z ttp://www.katasterportal.sk).

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloži ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

VYBAVUJE

Ing, Mária Nezbedová, e-mail:  nezbedovam@moravany.sk

Ing. Jana Nezbedová, e-mail:  nezbedova@moravany.sk

Kontakt:
Tel.: 033-7725654

 

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok: 

  • Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €