Navigácia

Obsah

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné sig­nály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 
Ak zaznie varovný signál:

  • Nastáva mimoriadna situácia.
  • Podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje, počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu.

Varovný signál - všeobecné ohrozenie

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI.

2 - minútový kolísavý tón sirén

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené.

Varovný signál - ohrozenie vodou

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY.

6 - minútový stály tón sirén

Signál - koniec ohrozenia

KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

2 - minútový stály tón sirén bez opakovania

POZOR!

Podľa termínov nasledujúcich za týmto textom sa v jednotnom čase o 12.00 hodine vykonáva preskúšanie prevádzkyschop­nosti systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú hovoreným slovom pred skúškou sirén.

Termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania:
 

11. januára 2008

11. júla 2008

8. februára 2008

8. augusta 2008

14. marca 2008

12. septembra 2008

11. apríla 2008

10. októbra 2008

9. mája 2008

14. novembra 2008

13. júna 2008

12. decembra 2008