Navigácia

Obsah

Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho) úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

POTREBNÉ DOKLADY

  • Občiansky preukaz

VYBAVUJE

Ing, Mária Nezbedová, e-mail:  nezbedovam@moravany.sk

Ing. Jana Nezbedová, e-mail:  nezbedova@moravany.sk

Kontakt:
Tel.: 033-7725654

 

Doba vybavenia:  

  • na počkanie

Poplatok: 

  • Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Klientskeho centra MsÚ.