Navigácia

Obsah

Poskytovanie informácii

Obec Moravany nad Váhom je povinná podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Moravany nad Váhom vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

POTREBNÉ DOKLADY

  • Žiadosť o poskytnutie informácií

PODANIE ŽIADOSTI

VYBAVUJE

Ing, Mária Nezbedová, e-mail:  nezbedovam@moravany.sk

Ing. Jana Nezbedová, e-mail:  nezbedova@moravany.sk

Kontakt:
Tel.: 033-7725654

 

Doba vybavenia:  
Poskytnutie informácie podľa zákona č.211/2000 Z. z. do 8 pracovných dní od podania žiadosti.

Poplatok: 

  • Bezplatne - ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi nepresiahne čiastku 1,00 € .
  • Za úhradu - ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi presiahne čiastku 1,00 € , v plnej výške materiálnych nákladov.