Navigácia

Obsah

Ohlásenie drobnej stavby

Drobné stavby ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 , výška 5 m a hĺbka 3 m, sa môžu stavať iba na základe ohlásenia stavebnému úradu. Za drobnú stavbu sa považujú aj oplotenia, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete, bazény, atď.
Stavebný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie. 
Drobnú stavbu môže stavebník začať stavať až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti stavbe nemá námietky.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie drobnej stavby (tlacivo)
  • Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich
  • Doklad o vlastníctve
  • Vyjadrenie vlastníkov susednej nehnuteľnosti
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
  • Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocne, doložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovanej stavby

Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

do 30 dní od podania

Poplatok

bez poplatku