Navigácia

Obsah

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia stavebnému úradu.
Stavebný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu stavebných úprav určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.
Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník vykonať až po obdržaní písomného oznámenia Stavebného úradu, že proti nim nemá námietky.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo)
  • Doklad o vlastníctve, alebo čestné vyhlásenie
  • Zjednodušená projektová dokumentácia
  • Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
  • Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
  • Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo je umiestnená v pamiatkovej rezervácií.

Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

do 30 dní od podania

Poplatok

bez poplatku