Navigácia

Obsah

Ohlásenie udržiavacích prác

Udržiavacie práce na stavbách, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a všetky udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou sa môžu vykonávať iba na základe stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.
Stavebný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu udržiavacích prác určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.
Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník vykonať, ak stavebný úrad do 30 dní po obdržaní písomného oznámenia neurčí, že podliehajú stavebnému povoleniu.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie udržiavacích prác (tlačivo)
  • Technický popis
  • Doklad o vlastníctve, alebo čestné vyhlásenie
  • Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
  • Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
  • Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo je umiestnená v pamiatkovej rezervácii

Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. Arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

Do 30 dní od podania

Poplatok

bez poplatku