Navigácia

Obsah

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá obec Moravany nad Váhom kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená. Obec Moravany nad Váhom pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a podľa podmienok stavebného povolenia.Kolaudačné konanie začína na žiadosť stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník; prípadne užívateľ (prevádzkovateľ) ak je v čase začatia konania známy; obec (ak nie je stavebným úradom); dotknuté orgány štátnej správy.

POTREBNÉ DOKLADY

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo)
 • Záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky
 • Stavebné povolenie
 • Dokumentácia stavby
 • Doklad o vytýčení stavby
 • Geometrický plán
 • Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
 • Zoznam známych účastníkov stavebného konania
 • Zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
 • Ďalšie predpísané doklady

VYBAVUJE

Ing. Arch. Libor CHMELÁR

Kontakt:
Tel.: 033-7725654, 033-7731601 
e-mail: chmelar@moravany.sk

Doba vybavenia:  
30 až 60 dní

Poplatok: 

 • Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce