Navigácia

Obsah

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie Obec Moravany nad Váhom o odstránení stavby vydané na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

POTREBNÉ DOKLADY

  • Žiadosť o povolenie odstránenia stavby (tlačivo)
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Projektová dokumentácia + popis
  • Osvedčenie na predmetné práce
  • Foto dokumentácia stavby
  • List vlastníctva
  • Záväzné stanovisko obce

VYBAVUJE

Ing. Arch. Libor CHMELÁR

Kontakt:
Tel.: 033-7725654, 033-7731601 
e-mail: chmelar@moravany.sk

Doba vybavenia:  
30 až 60 dní

Poplatok: 

  • Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce