Navigácia

Obsah

Hlásenie prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia.

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia (všetky právnické a fyzické osoby) oprávnené na podnikanie, ktoré sú prevádzkovateľmi malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú povinné do 15. februára príslušného roka oznámiť na Obecný úrad údaje o veľkosti zdroja a o množstve spotrebovaného paliva v uplynulom roku (§6, bod 4, zákona č. 401/1998 Z.z.). Povinnosť oznamovať údaje sa nevzťahuje na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia na spaľovanie zemného plynu s výkonom zdroja do 50kW.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti obec uloží pokutu do 663,- Eur (§8, ods.3 zákona číslo 401/1998 Z.z.)

Potrebné doklady

  • Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (tlačivo).
  • Prílohy uvedené v oznámení.

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Doba vybavenia

do 30 dní do podania žiadosti

Poplatok

bez poplatku