Navigácia

Obsah

Povolenie na rozkopávku verejnej zelene

Obecný úrad v Moravanoch nad Váhom vydáva povolenie na rozkopávku verejnej zelene pre vykonanie výkopových prác v trávnatej ploche verejnej zelene.  Po ukončení stavebných prác je žiadateľ o rozkopávku povinný uviesť narušenú plochu do funkčného stavu a odovzdať podľa určených podmienok poverenému pracovníkovi Obce Moravany nad Váhom.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku verejnej zelene (tlačivo).
  • Prílohy uvedené na žiadosti.

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Doba vybavenia

do 30 dní do podania žiadosti