Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5474
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Dane 2015 - informácia

Typ: ostatné
Dane 2015
 

Obec Moravany nad Váhom upozorňuje občanov – daňovníkov, že pre rok 2015 nastala na základe Opatrenia Ministerstva financií SR zmena pri podávaní priznaní na daň z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje ako aj dane za predajné automaty. Daňovníci vypíšu nové tlačivá, ktoré sú po novom spoločné pre právnické ako aj fyzické osoby. Tie sú k dispozícii na obecnom úrade v Moravanoch nad Váhom a takisto aj na internetovej stránke obce.

PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI – TERMÍN PODANIA DO 31.1.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podajú tí občania, ktorí v priebehu roka 2014 nadobudli nehnuteľnosť [kúpou, darovaním...] a vklad do katastra sa uskutočnil do 31.12.2014. Občanom, ktorí nehnuteľnosť nadobudnú v priebehu roka 2015 dedením, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dražbou v priebehu roka 2015 vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.  Ďalšie zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:

  • Daňou z pozemkov sa budú zdaňovať pozemky na ktorých sa nachádza transformačná  stanica alebo predajný stánok, ktorý slúži na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb,
  • Zdaňujú sa stavby, ktoré majú nadzemné alebo podzemné podlažie a sú v zemi ukotvené pilótami.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Poplatok za komunálny odpad zaplatí fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo osoba, ktorá je na území obce Moravany nad Váhom oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha. Poplatková povinnosť vzniká dňom zaevidovania trvalého alebo prechodného pobytu na území obce alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce [vznik vlastníctva] alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území obce. Poplatková povinnosť zaniká po dni zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území obce alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľnosti na území obce. Platca dane je povinný každú zmenu oznámiť do 30 dní.

ODPUSTENIE ALEBO ZNÍŽENIE POPLATKU

Odpustenie poplatku alebo zníženie poplatku ( ak sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať viac ako 90 dní mimo obce) na rok 2015 si môže poplatník uplatniť na základe žiadosti a predložených podkladov, ktoré sú nasledovné:

  • Potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
  • Potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby  pobytovou formou, potvrdenie študentského domova alebo internátu v SR alebo v zahraničí o ubytovaní alebo originál nájomnej zmluvy  (k nahliadnutiu),
  • Potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,
  • Potvrdenie o pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad alebo potvrdenie od zamestnávateľa  ak sa poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.·         V prípade celoročného pobytu v zahraničí je odpustenie poplatku v rodinnom dome  podmienené vrátením zbernej nádoby a v byte potvrdením správcu bytov.  Ak je potvrdenie v cudzom jazyku je potrebné doložiť preklad [nemusí byť  úradný]. Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

DAŇ ZA PSA

Čiastkové daňové priznanie na psa, musí daňovník podať pri každej zmene [napr. úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa.... ] najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto udalosť udiala.

Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam - platné od 1.1.2015

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam - platné od 1.1.2015 

Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam - platné od 1.1.2015

VZN číslo 1/2015


Vytvorené: 7. 1. 2015
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2017 23:11
Autor: