Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5476
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ž

Typ: ostatné
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23        ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

  • Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona.

Príslušný orgán

Okresný úrad Piešťany

odbor starostlivosti o životné prostredie

Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany

Názov navrhovanej činnosti

Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom

Miesto realizácie

Moravany nad Váhom

Predmet činnosti

Uskutočnenie protipovodňových úprav z dôvodu zníženia rizika povodní a zmiernenie následkov povodní v obci Moravany nad Váhom na Výtockej ulici, pričom sa zachovajú súčasné odtokové pomery v území.     

Navrhovateľ

Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4,            922 21 Moravany nad Váhom

  • Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,§ 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 13. 04. 2017 doručením zámeru navrhovateľom.
  • Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
  • Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:
  • stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:

www.enviroportal.sk

Podľa § 23 ods. 3 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

  • Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánudo 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 na adresu:

Okresný úrad Piešťany

odbor starostlivosti o životné prostredie

Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Povoľujúci orgán

Obec Moravany nad Váhom

  • Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že podľa§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Piešťany, odbore starostlivosti o ŽP.
  • List

 

 

 

 


Vytvorené: 5. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2017 23:11
Autor: