Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
4543
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy od 09.08.2014: Základnej školy s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom

Typ: ostatné
OBEC MORAVANY NAD VÁHOM v súlade s § 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpis a podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z....

OBEC MORAVANY NAD VÁHOM  v súlade s § 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpis a podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy od 09.08.2014: Základnej školy s materskou školou, Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom   

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A INÉ KRITÉRIA A POŽIADAVKY:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • Kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • Minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • Získanie prvej atestácie podľa § 61 ods. 7 v súlade s § 49 ods. 7 alebo vykonanie prvej atestácie podľa § 49 zákona č. 317/2009 Z. z., kariérový stupeň učiteľ pre primárne alebo učiteľ pre sekundárne vzdelávanie s prvou atestáciou (podľa § 27 ods. 2 písm. c) a § 30 zákona č. 317/2009 Z. z.
 • Občianska a morálna bezúhonnosť,
 • Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • Znalosť práce s PC,
 • Predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 • Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • Flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • Odolnosť voči stresu a pracovnému zaťaženiu.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 • Žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • Overené kópie dokladov o vzdelaní a o získaní prvej atestácie,
 • Doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • Štruktúrovaný profesijný životopis,
 • Písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou,
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa   a vedúceho pedagogického zamestnanca

DÁTUM A MIESTO PODANIA ŽIADOSTI O ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ:

 

v Moravanoch nad Váhom 31. marca 2014
 

 • Prihlášku do výberového konania doručte do stredy 30. apríla 2014 do 10.00 hod. na adresu:

 • Obec Moravany nad Váhom, KOSTOLECKÁ 175/4, 92221 Moravany nad Váhom v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - riaditeľ školy"

 • Termín a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačom, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady.

  v Moravanoch nad Váhom 31. marca 2014

 


Vytvorené: 31. 3. 2014
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2017 23:11
Autor: