Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5474
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Základná škola s Materskou školou

1

Charakteristika školy

Naša škola považuje za dôležité rozvíjať v deťoch schopnosti, tvorivé myslenie a jednanie. Čo ponúkame?

 • komplexný a rekonštruovaný areál školy, telocvičňu, posilňovňu
 • kvalitnú výučbu  jednotlivých predmetov, možnosť výberu cudzieho jazyka
 • využívanie nových metód práce (projektové vyučovanie)
 • bohatý výber voliteľných predmetov, nepovinných predmetov a záujmových krúžkov (záujmová telesná výchova, internet, športový klub -hádzaná, volejbal, stolný tenis)
 •  poriadame exkurzie, návštevy atraktívnych miest
 • sme účastníkmi recitačných súťaží, rôznych olympiád, športových dní a jazykových súťaží
 • podieľame sa svojimi vystúpeniami na kultúrnych akciách v obci

Škola má:

Počet žiakov Počet tried  Z toho I. stupeň  Z toho II. stupeň  Učitelia Vychovávatelia
232 žiakov  10 tried 88 žiakov 4 triedy 144 žiakov 6 tried  13 2

Vďaka celému radu úspešne realizovaných projektov prebehla rekonštrukcia a modernizácia budovy v rokoch 2000 až 2004 (plynofikácia školy a rekonštrukcia telocvične) a bola zavŕšená po úspešnom schválení projektu „Rekonštrukcia základnej školy“  v rámci podopatrenia 3.1.1.. Ďalej sa uskutočňuje naplnenie vybavenosti (odborných učební, učebne informatiky a výpočtovej techniky, jazykového  laboratória). Možno spomenúť projekty „Digitálni Štúrovci“:

 • E – vzdeláv@nie pre marginalizované skupiny obyvateľov a učiteľov školy (_jesenná výzva 2005)
 • projekt Š@nc@  pre každého (_jarná výzva 2006)
 • projekt Infovek – „Otvorená škola“ (výzva _2004 a výzva _2006)
 • projekt "Nástroje a pomôcky pre efektívne jazykové vzdelávanie - naučíme sa, dohovoríme sa, we will learn, we will make ourselves understood, wir werden lernen, wir werden uns verständigen (rok_2006)

Cez tieto projekty sa v škole vytvárajú podmienky pre začlenenie informačných technológií do života žiakov a obyvateľov obce  cez systém   všeobecných, spoľahlivých, aktuálnych, dostupných a bezpečných informácií, ktorých obsahom je vzdelávanie. Na vyučovacích hodinách a prostredníctvom školení učíme žiakov a občanov pracovať s počítačom, internetom, softvérom a integrujeme  ich poznatky aj do ďalších oblastí vzdelávania – cudzích jazykov. Naša škola je financovaná z rovnakých normatívnych  zdrojov a má rovnaké finančné problémy  ako ostatné školy na Slovensku. Ak  sa zdá štandard školy z pohľadu vybavenosti lepší je to zásluha toho, že hľadáme možnosti a finančné prostriedky pre projekty, ktoré neriešia len chudobu školstva, ale hlavne jeho smerovanie, rozvoj a udržanie na kvalitatívne novej vzdelávacej úrovni. Tieto možnosti v danom čase má a mala každá škola, otázne je či šancu využila, alebo sa aspoň o ňu pokúsila a urobila niečo viac. Ak zoberieme do úvahy fakt úspechu realizovaných projektov do postupného materiálneho, technického a ekonomického zhodnocovania kvality vyučovacieho procesu, tak tento sa v danom regióne prirodzene premietne do konkurencie medzi školami. Žiak potenciálny odberateľ vzdelávacích služieb prinesie „balík peňazí“ tam, kde dostane kvalitnejšie vzdelanie. Toto je však konkurencia úplne prirodzená a z hľadiska kvality vzdelávacieho procesu žiadaná.

 • Výročná správa školy za rok 2005.
 • Stratégia rozvoja školy.
 • Prevádzkový poriadok školskej jedálne.
 • Štatút školskej knižnice pri ZŠsMŠ Moravany nad Váhom.