Navigácia

Obsah

Komisia starostlivosti o obyvateľov obce

Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecným zastupiteľstvom ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Čo do počtu sú zriaďované diferencovane, v závislosti od počtu poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb. Vo volebnom období 2006 - 2010, 2010 - 2014 boli a vo volebnom období 2014 - 2018 sú ustanovené tieto stále komisie:

  1. Komisia pre životné prostredie
  2. Komisia pre kultúru, školstvo a šport
  3. Komisia starostlivosti o obyvateľov obce
  4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov