Navigácia

Obsah

Komisia životného prostredia

predseda komisie: Mgr. Peter Galko

členovia

a) poslanci:

Milan Baláž

Ján Forgáč

Pavol Gabriš

Marek Benko

b) iní: Ing. arch. Libor Chmelár

 

Do pôsobnosti komisie životného prostredia spadá príprava podkladov pre zasadnutie obecného zastupiteľstva v oblasti:

  1. Odpadového hospodárstva tuhého, kvapalného a plynného, údržby verejných priestranstiev, verejného osvetlenia, vodného hospodárstva.
  2. Verejnoprospešných služieb a prác, spolupráce s orgánmi verejnej správy a podnikateľskými subjektmi v oblasti ochrany a správy životného prostredia.
  3. Územného plánovania, územno-plánovacích podkladov, technických podkladov, územného plánu obce.
  4. Stavebného konania v rozsahu právomocí obce ako stavebného úradu a ako dotknutého účastníka vo výstavbe.
  5. Príprava podkladov podkladov k rozpočtu obce pre oblasti uvedené v písmenách a.] až d.].
  6. Sledovanie efektivity efektivity využívaných finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre oblasti uvedené v písmenách a.] až d.].