Obsah

Výstavba

Názov položky Suma Eur
Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre fyzickú osobu 6,50
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre právnickú osobu 100,00
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,00
Položka 60 - žiadosť o vydanie stavebného povolenia

a.] Stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením:

  • 1.] Na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600m3 vrátane
33,00
  • A za každých ďalších začatých 100m3 obostavaného priestoru
20,00
  • Na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000m3 vrátane
750,00
  • A za každých ďalších začatých 1000m3 obostavaného priestoru
250,00

b.] Stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty), rekreačné domy a záhradkárske chaty s obostavaným priestorom  podľa projektovej dokumentácie  do 200m3 vrátane

23,00

Za každých ďalších začatých 50m3 obostavaného priestoru

20,00

c.] Na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu:

  • Rodinný dom

 

100,00

  • Bytový dom
750,00
  • Stavby na individuálnu rekreáciu
100,00
d.] Na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00
e.] Na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00
f.] Na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d.] a e.] a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 20,00
g.] Na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých 100m 10,00
h.] Ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty napríklad studne, malé čistiarne odpadových vôd a podobne) pre právnickú osobu 50,00
i.] Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000m3 vrátane 
A za každých ďalších začatých 1000m3 obostavaného priestoru
1000,00
j.] Na stavby dočasných objektov zariadení staveniska ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 300,00
a.] Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu 50,00
b.] Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu 100,00
c.] Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení 30,00
d.] Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80,00
e.] Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavy 10,00
f.] Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30,00