Navigácia

Obsah

Životné prostredie

Životné prostredie [položky 160. a 162]

Názov položky Suma EUR
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; výrub stromov) fyzická osoba 10,00
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; výrub stromov). Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100,00
Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 5,00
Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 5,00
Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 5,00
Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia 5,00
Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia 5,00
Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia 5,00
Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách 5,00
Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu 30,00