Navigácia

Obsah

Slobodný prístup k informáciam

Dňa 1. 1. 2001 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 211/2000 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). V zmysle § 5 ods. 1 uvedeného zákona Obec Moravany nad Váhom oznamuje, že informácie súvisiace s činnosťou samosprávy obce môžete získať:

  1. Na internetovej stránke obce Moravany nad Váhom http://www.moravany.sk .
  2. Na Obecnom úrade v Moravanoch nad Váhom (...ďalej, len úrad).
  3. Na informačnej tabuli obce.

O informácie možno požiadať obec Moravany nad Váhom:

  1. Ústne priamo na Obecnom úrade Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4, 92221 Moravany nad Váhom počas úradných hodín.
  2. Písomne na adrese: Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4, 92221 Moravany nad Váhom.
  3. Faxom na číslo: +421 33 7731601.
  4. Elektronickou poštou (e-mail: moravany@moravany.sk , prípadne iným technicky vykonateľným spôsobom, počas pracovných dní. Agendu súvisiacu s poskytovaním informácií zabezpečuje starosta obce.

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácie

Starosta obce rozhodol, že poskytovanie informácií nebude zatiaľ pre občanov spoplatnené. K zmene tohoto rozhodnutia môže dôjsť v závislosti od nárastu spracovávanej agendy, v takom prípade by bola možnosť úhrady za sprístupnenie informácií prehodnotená.