Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5396
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Plagát

Logo

PRIJÍMATEĽ: OBEC MORAVANY nad VÁHOM
NAZOV PROJEKTU:

DENNÝ STACIONÁR

KÓD PROJEKTU v ITMS2014: NFP302020X099
VÝŠKA NFP:

256361,30 EUR     (85% EÚ a 10% ŠR)

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

Hlavným cieľom žiadateľa je prostredníctvom zriadenia denného stacionáru zvýšiť kvalitu poskytovania verejných služieb s ohľadom na rozvoj ľudských zdrojov asociálnu inklúziu. Špecifickým cieľom žiadateľa je prostredníctvom investícií do sociálnej infraštruktúry zvýšiť kvalitu života obyvateľov rovnakým štandardom verejných služieb azlepšením ich dostupnosti. Opatrenia v oblasti sociálnej infraštruktúry smerujú k efektívnemu, vyváženému a trvalo udržateľnému rozvoju regiónu. Žiadateľ predloženým projektom plánuje zriadiť denný stacionár s ambulantnou formou poskytovania sociálnych služieb na neurčitý čas. Cieľovou skupinou projektu sú osoby odkázané na pomoc spoločnosti (zraniteľné skupiny – seniori a osoby so zdravotným postihnutím). Žiadateľ projektom docieli návrat (zotrvanie) týchto osôb späť do komunity, ktorá umožní plnohodnotný život každého z nich. Žiadateľ bude realizovať tri hlavné aktivity:

  1. „Zriadenie denného stacionáru“ v rámci oprávnenej aktivity c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb...
  2. „Vybavenie denného stacionáru“ v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel...
  3. „Energetická hospodárnosť“ v rámci oprávnenej aktivity f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Žiadateľ bude realizovať hlavné aktivity v termíne od 06/2020 do 06/2021 (13 mesiacov).

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU:

  • P0070 – Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb (12 miest)
  • P0387 – Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore (1)
  • P0374 – Počet renovovaných verejných budov (1)
  • P0614 – Podlahová plocha renovovaných verejných budov (152,29 m2)
  • P0700 – Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (52 305,00 kWh/rok)
  • P0103 – Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (0,7415 t ekviv.CO2) Hlavné aktivity žiadateľa sú v súlade s výzvou na predkladanie ŽoNFP č. IROP-PO2-SC211-2018-27.

Predmetom projektu žiadateľa sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu vo vlastníctve žiadateľa pre potreby zriadenia denného stacionáru aobstaranie materiálno-technického vybavenia denného stacionáru.

TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ Z EURÓPSKEHO FONDU SOCIÁLNEHO ROZVOJA