Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5396
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Logo

Prijímateľ: Obec Moravany nad Váhom
Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v obci Moravany nad Váhom
Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt
Doba realizácie projektu: Od: 01.01.2019  - Do: 31.12.2020
Kód projektu v ITMS2014+: 312041R956
Výška NFP: 61 140,00 EUR

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

Projekt je zameraný na podporu opatrovateľskej služby v obci Moravany nad Váhom. Cieľom projektu je vytvoriť také podmienky pre občanov odkázaných na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe, ktoré im umožnia čo najdlhšie zotrvať v ich domácom prostredí, žiť dôstojný a plnohodnotný život, a tak predísť ich sociálnemu vylúčeniu.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby (ktorá bude prebiehať v zmysle zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41) prostredníctvom piatich kvalifikovaných opatrovateliek/opatrovateľov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas –plný pracovný úväzok.

Miestom poskytovania opatrovateľskej služby, t. j. miestom realizácie projektu bude územie obce Moravany nad Váhom.

V súlade so špecifickým cieľom 4.2.1 OP ĽZ sú cieľovou skupinou predkladaného projektu:

  • deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby a
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov:

  • P0334 Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí: 5
  • P0361 Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni: 1.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

http://www.ia.gov.sk http://www.esf.gov.sk http://www.employment.gov.sk