Bannery

Anketa

Ako sa Vám páči v našej obci?

Celkom hlasov:
5474
Hlasovanie začalo:
31. 8. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

ZMO

Logo ZMO

Online cestovné poriadky

Banner

 

Navigácia

Obsah

Logo

Prijímateľ: Obec Moravany nad Váhom
Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v obci Moravany nad Váhom II
Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt
Doba realizácie projektu: Od: 01.10.2021  - Do: 30.09.2023
Kód projektu v ITMS2014+: NFP312080BHC4
Výška NFP: 81600,00 EUR

POPIS PROJEKTU:

Projekt sa bude realizovať v období od 10/2021 do 09/2023 prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorou je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby scieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Opatrovateľská služba bude vykonávaná v zmysle ustanovení zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ustanovenia podľa § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách. Miestom realizácie projektu bude obec Moravany nad Váhom. Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby a tým predísť umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení za účelom zlepšeniakvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt taktiež prispeje k udržaniu a dokonca k rozšíreniu zamestnanosti v obci. Cieľovou skupinou projektu budú v súlade so špecifickým cieľom 8.1.1 OP ĽZ občania obce – klienti, ktorým bude poskytovaná opatrovateľská služba v domácomprostredí a opatrovateľky, ktoré budú domácu opatrovateľskú službu zabezpečovať. Aktivitu projektu budú realizovať kvalifikované opatrovateľky v pracovnom pomere na plný úväzok s obcou Moravany nad Váhom pre obyvateľov obce podľazákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby s obcou maximálne v rozsahu hodín vyplývajúcich zRozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov:

P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 7
P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby 5

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

http://www.ia.gov.sk http://www.esf.gov.sk http://www.employment.gov.sk