Navigácia

Obsah

Obec

Na úsvite najstaršej civilizácie sa začínajú odvíjať dejiny obce Moravany n/V, kde v osídlenom svete dochádza k významnému medzníku vo vývoji človeka a kultúry – moravianska venuša prvá dáma slovenského praveku s pred 23-tisíc rokmi. Obec je písomne doložená od roku 1348 v darovacej zmluve kráľa Ľudovíta I. V roku 1672 sa stal majoritným vlastníkom obce Imrich Csaky, kaločský biskup a kardinál , ktorý sa zaslúžil o vybudovanie renesančného kaštieľa. Moravany na pomerne malej ploche dokumentujú vývoj osady pôvodne zoskupenej okolo neveľkého kostola na svahu nad údolím Váhu a neskôr narastajúcej a presúvajúcej ťažisko k novému zemepánskemu sídlu a ešte mladšiemu kostolu. Od roku 1706 je obec samostatnou farnosťou. V roku 1899 sa stáva majiteľom kaštieľa rodina Zetwitzovcov, ktorá určovala politický a hospodársky vývoj obce do roku 1945, orientovaný na ťažbu a spracovanie dreva. Majetkovo právne vzťahy po roku 1948 sa premietli do vzniku roľníckeho družstva v roku 1949 a lesného závodu v tom istom roku. V roku 1968 bol v obci zriadený matričný úrad. V roku 1976 sa stala obec strediskovou obcou pre obce Ducové a Hubina. Od roku 1992 je opäť samostatná. (Vyznanie).

Vývoj v počte obyvateľov po jednotlivých rokoch:

graf

Významné historické medzníky (vplyv na vývoj obce)                   

Sídlo Moravany nad Váhom sa vyvíjalo ako obec s prevažne poľnohospodárskou funkciou. Obyvatelia obce odchádzali za zamestnaním do mesta Piešťany. V súčasnosti vedenie obce kladie vyšší dôraz na využívanie miestneho potenciálu územia a na vyššiu participáciu vlastného obyvateľstva pri rozvoji hlavne vo vzťahu k vyššej územnej jednotke k mestu Piešťany, na ktorom sa nachádzajú najvýznamnejšie slovenské liečebné kúpele. Z pohľadu atraktívnosti cestovného ruchu sú Moravany nad Váhom bohatšie ako iné obce v regióne. Sú to najmä národné kultúrne pamiatky : - archeologické nálezisko s veľmi významnými nálezmi a dôkazmi o osídlení v staršej dobe kamennej s najznámejším nálezom "Moravianska Venuša", - renesančný kaštieľ z konca XVI. storočia,  - rímsko-katolícky  kostol z XV. storočia. Z pohľadu prírodného bohatstva je to bezprostredné zázemie - liečebných kúpeľov v Piešťanoch, - pohoria Považského Inovca , - rekreačnej oblasti  "Striebornica".

  • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Moravany nad Váhom 2007-2013.
  • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Moravany nad Váhom 2015-2022.

 

12