Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Podpora opatrovateľskej služby v obci Moravany nad Váhom II

H

Prijímateľ: Obec Moravany nad Váhom
Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v obci Moravany nad Váhom II
Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt
Doba realizácie projektu: Od: 01.12.2021  - Do: 30.11.2023
Kód projektu v ITMS2014+: 312081BHC4
Výška NFP: 81600,00 EUR

POPIS PROJEKTU:

Projekt sa realizoval v období od 12/2021 do 11/2023 prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorou je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Opatrovateľská služba bola vykonávaná v zmysle ustanovení zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ustanovenia podľa § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách. Miestom realizácie projektu bola obec Moravany nad Váhom. Cieľom projektu bolo zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby a tým predísť umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt taktiež prispieval k udržaniu a dokonca k rozšíreniu zamestnanosti v obci. Cieľovou skupinou projektu boli v súlade so špecifickým cieľom 8.1.1 OP ĽZ občania obce – klienti, ktorým bola poskytovaná opatrovateľská služba v domácom prostredí a opatrovateľky, ktoré domácu opatrovateľskú službu zabezpečovali. Aktivitu projektu realizovali kvalifikované opatrovateľky v pracovnom pomere na plný úväzok s obcou Moravany nad Váhom pre obyvateľov obce podľa zákona o sociálnych službách, ktorí uzatvorili Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby s obcou maximálne v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Realizáciou projektu sa dosiahli nasledovné cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov:

P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenbia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 12
P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby: 5

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fodnu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.mpsvr.sk www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk