Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Rekonštrukcia domova dôchodcov

1

Obec Moravany nad Váhom získala nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU na projekt Rekonštrukcia Domova dôchodcov v obci Moravany nad Váhom  v rámci podopatrenia 3.1.3.- Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry – č.2004-OIPZ 313-TT-0103.

Rozpočet projektu  18 433 000,- Sk predstavuje sumu celkových oprávnených výdavkov. Nenávratný finančný  príspevok sa skladá z príspevku ERDF  14 746 400 Sk, príspevku  zo štátneho rozpočtu 2 764 950 Sk.

Obec Moravany nad Váhom sa zaväzuje financovať schválený projekt z vlastných zdrojov vo výške 921 650 Sk.

Na základe  verejného obstarávania sa uskutočnil výber dodávateľa stavebnej časti stavby. Dodávateľom stavby sa stala firma Cesty Nitra a.s.  Objekt Domova dôchodcov bol uvoľnený pre realizáciu stavby 1.9.2006.
Termín ukončenia realizácie diela je stanovený k 30.4.2007.