Navigácia

Obsah

Poloha a prírodné podmienky

Obec Moravany nad Váhom leží na ľavej strane rieky Váh, na západnom úpätí Považského Inovca. Nadmorská výška v obci kolíše od 161- 480 metrov n.m., stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 180 m n.m.  Satelitná fotografia Moravian nad Váhom (Google Maps).

Obec leží na styku západného úpätia strednej časti pohoria Považský Inovec s považským výbežkom Podunajskej nížiny. Katastrálne územie susedí s katastrálnym územím obcí Ducové, Hubina, Radošina, Banka a mesta Piešťany, od ktorého sa nachádza v severozápadnom smere vo vzdialenosti 3km. Chotár má charakter rovinný, pahorkatinový i vrchovinový. Podľa klimatickej klasifikácie možno obec Moravany nad Váhom zaradiť do teplej klimatickej oblasti s polohou na hranici medzi mierne suchou a mierne vlhkou pod oblasťou. Priemerná ročná teplota je +9,00C , vo vegetačnom období +15,00C.

Z hľadiska verejnej správy sú Moravany nad Váhom súčasťou okresu Piešťany, Trnavského samosprávneho kraja (VÚC Trnava). Podľa územnej nomenklatúry EÚ tvorí Trnavský kraj NUTS II – Západoslovenský kraj. Katastrom obce prechádza štátna cesta č. II/507 Hlohovec – Trenčín s napojením na diaľnicu [D61] v obci Lúka nad Váhom (najbližšie miesto napojenia vo vzdialenosti 10km.). 

Zemepisná šírka 48.6000
Zemepisná dĺžka 17.8667
Zemepisná širka DMS 48036
Zemepisná dĺžka DMS 20052

Štatistika  MOŠ.

Obyvateľstvo a sídelná štruktúra

Údaje sú v stave podľa spracovania 05. decembra 2019

Vek Muži Ženy Spolu [%]
Predproduktívny 197 199 396 16,46
Produktívny 699 664 1363 56,65
Poproduktívny 249 398 647 26,89
Spolu 1145 1261 2406 100
Priemerná dĺžka života 69,42 78,73 74,07  

 

Priemerný vek 41,37
Index vitality 57,68
Počet ulíc 35
Priemerný počet obyvateľov na adresu 3,68
Počet adries 653

 

  • Ešte podrobnejšie členenie podľa veku.
  • Najstaršou obyvateľkou je Amália ŠIMOVÁ, ktorá dňa 29. novembra 1918 dovŕši 97 rokov.
  • Najstarším obyvateľom je Vojtech HLÍSTA, ktorý dňa 25. júla 2018 dovŕši 94 rokov. 

graf02