Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Ako vybaviť (rôzne)

Úrady a inštitúcie, ktoré majú záujem uverejňovať na tomto mieste informácie o svojich službách, môžu kontaktovať obec Moravany nad Váhom -moravany@moravany.sk

Občianske preukazy

Prijatie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu

 • občiansky preukaz vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt
 • Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa podáva príslušnému úradu osobne. Pri tejto povinnosti platí jedna výnimka a to v prípade, keď o vydanie občianskeho preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko podať žiadosť osobne (ďalej len bezvládny občan ), aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a písomného plnomocenstva na zastupovanie, na ktorom musí byť podpis bezvládneho občana podpis bezvládneho občana sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať. K žiadosti bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko.
 • Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby jeho tváre a jeho podpisu na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Nasnímanie podoby bezvládneho občana možno vykonať aj v mieste, kde sa zdržuje.
 • Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu. Nasnímanie podoby nevidiaceho občana možno vykonať s okuliarmi s tmavými sklami po predložení potvrdenia lekára, že tento občan je nevidiaci.
 • Namiesto nasnímania podoby sa k žiadosti bezvládneho občana musí predložiť jedna ostrá neretušovaná fotografia s rozmermi 3, 5 cm x 4, 5 cm na hladkom, lesklom polokartóne, zobrazujúca skutočnú podobu jeho tváre v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy od očí po bradu minimálne 13 mm, so svetlým pozadím; to neplatí, ak sa vykoná nasnímanie podoby v mieste, kde sa zdržuje.
 • Lehoty pre prijatie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu
 • O vydanie prvého občianskeho preukazu pre maloletého občana je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy, najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana.
 • O vydanie nového občianskeho preukazu je občan povinný požiadať príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zborudo 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu (napr. zmena mena , priezviska, trvalého pobytu, rodného čísla).
 • Občan môže podať žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu pred skončením (časovej) doby jeho platnosti. V tomto prípade možno žiadosť podať najskôr 180 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím (časovej) doby platnosti.

Doklady potrebné pri prijatí žiadosti o vydanie občianskeho preukazu

 • Pri žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu je občan alebo zákonný zástupca maloletého povinný predložiť:
 • Rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle (napr. cestovný doklad),
 • Potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom (ohlasovňou obecného alebo mestského úradu), potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana.
 • Ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze (napr. potvrdenie od lekára pri zápise krvnej skupiny).
 • Pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu je občan alebo zákonný zástupca povinný predložiť:
 • Svoj doterajší občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak mu bolo vydané; ak občan nemôže predložiť svoj doterajší občiansky preukaz ( napr. z dôvodu straty, odcudzenia OP), je povinný predložiť doklad preukazujúci jeho rodné číslo (rodný list alebo cestovný doklad).
 • Ak je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazuzmena mena, priezviska, rodného čísla alebotrvalého pobytu alebo ak občan pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu súčasne žiada ovyznačenie nového údaju, je povinný predložiť aj doklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci nový údaj.
 • Opatrovník občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný k žiadosti takého občana predložiť aj svoj občiansky preukaz a právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení       občana spôsobilosti na právne úkony; ak nebol opatrovník určený do funkcie opatrovníka priamo v rozhodnutí súdu o pozbavení občana spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť aj uznesenie súdu, ktorým bol určený do funkcie opatrovníka.
 • Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony.
 • Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
 • Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po uložení trestu zákazu pobytu, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o tejto skutočnosti. Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o tejto skutočnosti.
 • Občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazupo nadobudnutí štátneho občianstva, je povinný predložiť listinu o udelení štátneho občianstva a osvedčenie o štátnom občianstve. Ak vzniknúpochybnosti o štátnom občianstve občana, je občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého povinný na vyzvanie príslušného úradu predložiť osvedčenie o štátnom občianstve (vydanie osvedčenia o štátnom občianstva na účely vydania prvého občianskeho preukazu je oslobodené od správneho poplatku).

Ďalšie povinnosti pri predkladaní dokladov

 • Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii. Pri cudzojazyčnom doklade sa predkladá jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
 • Namiesto matričného dokladu vydaného orgánom cudzieho štátu je občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého povinný predložiť výpis z osobitnej matriky, ak osobitný zákon neustanovuje inak (Doklady v českom jazyku sa uznávajú a nie je ich potrebné prekladať a ani zapisovať do osobitnej matriky ak doklad bol vydaný pred 1.1.1993 /čl. 9 Zmluvy medzi SR a ČR o úprave niektorých otázok na úseku matrík a štátneho občianstva).
 • Ak vzniknú pochybnosti o správnosti alebo úplnosti predloženého dokladu alebo v ňom uvedených údajov, je občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého povinný predložiť na vyzvanie príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru nový doklad potvrdzujúci správnosť údajov v doklade, o ktorom vznikli pochybnosti.
 • Ak vzniknú rozpory medzi údajmi preukazovanými občanom a údajmi uvedenými v informačnom systéme evidencie občianskych preukazov, je občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého povinný predložiť na vyzvanie príslušného úradu doklady potrebné na odstránenie týchto rozporov, ak príslušný úrad nemôže tieto rozpory odstrániť na mieste.
 • Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu môže za občana predložiť aj iný občan.

Doklady potrebné k zápisu titulu

 • Pre zápis skratky akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy je potrebné predložiť doklad o udelení titulu, alebo skratky titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po predložení dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia.
 • Pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným orgánom sa predkladá rozhodnutieo uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti vydaným vysokou školou v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Osobitným predpisom sa v tomto prípade rozumie: Napríklad § 43 ods. 5 písm. m), § 44 ods. 5 písm. m) a § 106a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, príloha č. 7 k zákonu č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky

 • Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov)   4,50 € .
 • Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz   16,50 €.
 • Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v  priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 € .

Oslobodenie od správnych poplatkov:

 • O správnych poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2  a§ 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o  občianskych preukazoch.
 • Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz.
 • Opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Ak občan žiada o vydanie OP z dôvodov podľa § 7 ods. 2 a súčasne požiadal o uvedenie nových údajov podľa § 3 ods. 3 alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov, správny poplatok vo výške   4,50 €  sa nevyberá.

Prevzatie vyhotoveného občianskeho preukazu

 • Občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať osobne po jeho vyhotovení; je však povinný prevziať si ho najneskôr do 90 dní od podania žiadosti.
 • Občan je povinný prevzatie potvrdiť svojím podpisom. Ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti.
 • Občiansky preukaz môže prevziať aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným  podpisom, ktoré je povinný odovzdať príslušnému úradu. Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony prevezme občiansky preukaz a jeho prevzatie potvrdí jeho opatrovník svojím podpisom.
 • Bezvládnemu občanovi odovzdá občiansky preukaz osobne pracovníkpríslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru; to neplatí, ak sa vykonalo nasnímanie podoby bezvládneho občana v mieste, kde sa zdržuje.

Neplatnosť občianskeho preukazu občiansky preukaz je neplatný, ak

 • Občan zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
 • Občan stratil občiansky preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru  Policajného zboru.
 • Bol zničený alebo poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom zapísaný údaj, uplynula doba jeho (časovej) platnosti,
 • Obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo neoprávnene vykonané zmeny.
 • Neobsahuje údaje občana ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, pozbaveného - spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorý má uložený trest zákazu pobytu.
 • Sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný.
 • Podľa zobrazenia podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať držiteľa.
 • Občan odovzdal príslušnému úradu svoj doterajší občiansky preukaz pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom občianskom preukaze a  bol mu zaň vydaný nový občiansky preukaz  podľa  § 7ods. 2 písm. d)zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.

Príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru alebo príslušník Policajného zboru je oprávnený odňať občiansky preukaz, ak je neplatný z uvedených dôvodov.

Povinnosti občanov na úseku občianskych preukazov.

Občan, alebo jeho opatrovník je povinný:

 • Chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,  požiadať príslušný úrad o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu podľa   § 10 ods. 1 písm. b), c), e) až h),
 • Odovzdať príslušnému úradu občiansky preukaz neplatný z dôvodov uvedených v § 10 ods. 1 písm. c) až h) pri požiadaní o vydanie nového občianskeho preukazu.
 • Odovzdať príslušnému úradu doterajší občiansky preukaz pri prevzatí nového občianskeho preukazu pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom občianskom preukaze podľa  § 7 ods. 2 písm. d).
 • Ohlásiť neodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu príslušnému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, dostaviť sa  na vyzvanie príslušného úradu na vybavenie  záležitostí týkajúcich sa občianskeho preukazu s výnimkou bezvládneho občana; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého.
 • Uviesť v žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pravdivo a úplne požadované údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom; povinnosť platí   rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého.
 • Odovzdať neodkladne občiansky preukaz príslušnému úradu, ak občan stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
 • Odovzdať pri vzatí do väzby alebo pri nástupe výkonu trestu odňatia slobody občiansky preukaz do úschovy ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon  trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnici pre obvinených a odsúdených, kde bude vykonávať väzbu alebo trest odňatia slobody.
 • Požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní pred uplynutím (časovej) doby platnosti občianskeho preukazu.
 • Požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní po nadobudnutí štátneho občianstva alebo po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
 • Ohlásiť neodkladne obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo uloženie trestu zákazu pobytu.

Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať alebo odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať alebo odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb.

Priestupky na úseku občianskych preukazov

Priestupku sa dopustí ten, kto (za tieto priestupky sa uloží pokuta od 165€  do 331€)

 • Úmyselne použije neoprávnene pozmenený občiansky preukaz alebo zneužije cudzí občiansky preukaz,
 • Úmyselne zničí alebo poškodí občiansky preukaz,
 • Sa neoprávnene zmocní cudzieho občianskeho preukazu,
 • Vykoná alebo si vedome nechá vykonať neoprávnené zmeny v občianskom preukaze,
 • Poskytne inej osobe občiansky preukaz na účely jeho zneužitia,

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 165 €

 • Prijme občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odoberie pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,
 • Sa nedostavil na výzvu príslušného úradu na vybavenie žiadosti týkajúcej sa občianskeho preukazu,

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 33 €

 • Neodkladne neodovzdá občiansky preukaz, hoci je povinný tak urobiť (napr.§ 11 písm. h) a § 12 ods. 1, a 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o  občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov), 
 • Ani po opakovanej výzve nepredloží doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu,
 • Nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej týmto zákonom,
 • Odovzdá občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odovzdá pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,
 • Neodkladne neohlási zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie občianskeho preukazu,
 • Po lehote 90 dní a ani po opakovanej výzve si neprevezme občiansky preukaz,
 • Poruší povinnosť chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,

Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 16 € 

 • Poruší inú povinnosť uvedenú v zákone o občianskych preukazoch, ak sa takým konaním sťaží plnenie úloh verejnej správy.