Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Daň za psa, prihlásenie do evidencie

  • Daň za psa platí fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa staršieho ako 6 mesiacov. Základom dane je počet psov.
  • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho v mesiaci, keď daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
  • Daňovník je povinný písomne oznámiť psa, ktorého nadobudol a pes dovŕšil vek 6 mesiacov, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia.
  • Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na mestský úrad.Daň za psa mesto po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Obecný úrad - Ing. Jana NEZBEDOVÁ

Kontakt

Tel.: 033/7725654

e-mail.: nezbedova@moravany.sk