Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady

Vlastník bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 • List vlastníctva, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z katasterportal).

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 • Oznámenie o uzavretí manželstva
 • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.

Nájomca bytu (domu):

 •  Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 •  Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 •  Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 •  Vlastníci s listom vlastníctva, alebo s rozhodnutím o povolení vkladu, vydaný správou katastra  (nie z katasterportal).

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.  Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, osvedčenia o štátnom občianstve.

Vybavuje

Kontakt

Tel.: 033-7725654

Doba vybavenia

 • na počkanie

Poplatok

 • Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €    
 • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce Moravany nad Váhom