Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Ako sa riešia susedské spory

 1. Každý vlastník nehnuteľnosti (pozemku, domu alebo bytu) má všeobecnú povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.
 1. Vlastník nehnuteľnosti nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami na ňom zriadenej. Ak si vlastník nesplní povinnosť urobiťdostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, môže ten, koho pozemok alebo stavba sú ohrozené, sám takéto opatrenie urobiť, aby odvrátil hroziacu škodu a následne požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov a náhradu škody, ktorú pri tom utrpel.
 2. Vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, pracom, popolčekom,dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.
 3. Vlastník nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok. Musí urobiť primerané opatrenia, aby zvieratá nemohli vnikať na pozemky susedov, a to bezprostredných, ale aj vzdialenejších.
 4. Vlastník nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok. Musí urobiť primerané opatrenia, aby zvieratá nemohli vnikať na pozemky susedov, a to bezprostredných, ale aj vzdialenejších.
 5. Nemá povinnosť svoj pozemok oplotiť. Ak je to však potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, súd môže oplotenie nariadiť po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu.
 6. Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť vstup na svoje pozemky či na stavby na nich stojace, ak to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov. Vstup na pozemok je možný na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere. Ak pri tom dôjde k škode, ten, kto ju spôspôsobil, ju musí nahradiť.

Kde sa možno domáhať ochrany v susedských sporoch

 1. Na súde (formou žaloby)
  1. Ak sused nad mieru obťažuje suseda alebo vážne ohrozuje výkon jeho práv, môže sa ohrozovaný sused domáhať súdnej ochrany (miestne príslušný je Okresný súd Piešťany).
  2. Sused môže na súd podať žalobu, v ktorej presne opíše konkrétne konanie suseda, pred ktorým žiada ochranu, a navrhnúť, abymu súd uložil povinnosť zdržať sa určitých neoprávnených zásahov.
  3. Ak by žalovaný sused ani na základe právoplatného rozsudku s rušivými zásahmi neprestal, je možné vymáhať splnenie povinnosti exekúciou.
  4. Ak existuje vážne nebezpečenstvo vzniku škody, má ohrozený tiež právo domáhať sa, aby súd uložil povinnosť vykonať vhodné
   a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody.