Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Ohlásenie udržiavacích prác

Udržiavacie práce na stavbách, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a všetky udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou sa môžu vykonávať iba na základe stavebného povolenia, alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.
Stavebný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu udržiavacích prác určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.
Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník vykonať, ak stavebný úrad do 30 dní po obdržaní písomného oznámenia neurčí, že podliehajú stavebnému povoleniu.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie udržiavacích prác (tlačivo)
  • Technický popis
  • Doklad o vlastníctve, alebo čestné vyhlásenie
  • Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
  • Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
  • Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo je umiestnená v pamiatkovej rezervácii

Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. Arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

Do 30 dní od podania

Poplatok

bez poplatku