Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína obec Moravany nad Váhom na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.Podľa výsledkov stavebného konania vydá obec Moravany nad Váhom rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ Mesto Trenčín v odôvodnených prípadoch neurčilo na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo)
  • Rozhodnutie o umiestnení stavby
  • Zoznam známych účastníkov stavebného konania
  • List vlastníctva
  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
  • Projektová dokumentácia

Vybavuje

Ing. Arch. Libor CHMELÁR

Kontakt

Tel.: 033-7725654, 033-7731601
e-mail: chmelar@moravany.sk

Doba vybavenia

30 až 60 dní

Poplatok 

  • Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obce