Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Vydanie predbežného stanoviska k stavbe

Predbežné stanoviská k zamýšľanej investičnej akcií - stavbe na území obce Moravany nad Váhom z hľadiska jej architektonicko - urbanistického začlenenia vydáva stavebný úrad na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie predbežného stanoviska
  • Informácia o umiestnení požadovaného investičného zámeru (kópia katastrálnej mapy, parcelné číslo)
  • Zastavovací náčrt (aktuálna urbanistická štúdia)
  • Architektonická štúdia investičného zámeru

Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

do 30 dní

Poplatok

300,-Sk

Ohlásenie drobnej stavby

Drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2, výška 5m a hĺbka 3m, sa môžu stavať iba na základe ohlásenia Obecnému úradu. Za drobnú stavbu sa považujú aj oplotenia, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete, bazény, atď.

Stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Drobnú stavbu môže stavebník stavať až po obdržaní písomného oznámenia Obecného úradu, že proti stavbe nemá námietky.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo)
  • Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľnosti s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich
  • Doklad o vlastníctve
  • Vyjadrenie vlastníkov susednej nehnuteľnosti
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
  • Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, doložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby

Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. arch. Libor CHMELÁR

Doba vybavenia

do 30 dní

Poplatok

bez poplatku