Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Hlásenie prevádzkovateľa malého zdroje znečistenia

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia (všetky právnické a fyzické osoby) oprávnené na podnikanie, ktoré sú prevádzkovateľmi malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú povinné do 15. februára príslušného roka oznámiť na Obecný úrad údaje o veľkosti zdroja a o množstve spotrebovaného paliva v uplynulom roku (§6, bod 4, zákona č. 401/1998 Z.z.). Povinnosť oznamovať údaje sa nevzťahuje na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia na spaľovanie zemného plynu s výkonom zdroja do 50kW.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti obec uloží pokutu do 663,- Eur (§8, ods.3 zákona číslo 401/1998 Z.z.)

Potrebné doklady

  • Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (tlačivo).
  • Prílohy uvedené v oznámení.

Vybavuje

Obecný úrad - Ing. Peter HULMAN

Doba vybavenia

do 30 dní do podania žiadosti

Poplatok

bez poplatku