Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom (2022-2026)

Orgánmi obce Moravany nad Váhom sú Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo v Moravanch nad Váhom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Počet poslancov na celé volebné obdobie (štyri roky) určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom je zložené z 9 poslancov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • Určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
 • Schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.
 • Schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
 • Rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov.
 • Určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.
 • Vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov.
 • Uznášať sa na nariadeniach.
 • Schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1.
 • Určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra.
 • Zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku.
 • Schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.).
 • Zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
 • Schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.
 • Zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce.
 • Udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.
 • Ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási svoje rokovanie za neverejné ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov). V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obyvateľ obce, rozhodne o tom Obecné zastupiteľstvo hlasovaním. (Úplné znenie zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (zákon 612/2002 Z.z.)

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Bannery

12

Internet

Video obce

1