Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Doprava

Názov položky Suma EUR

Zákon číslo 145/1995 Zb. v položkách 82, 83, 84 stanovuje správny poplatok:

  • č. 82.c.] - povolenie na zvláštne užívanie ciest III. triedy a miestnych komunikácií vo výške 80,00EUR.
  • č. 83.e.] - povolenie uzávierky prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 70,00EUR.
  • č. 83.f.] - povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií 40,00EUR.

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť , prípadne odpustiť poplatok podľa týchto položiek. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny organ zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Sadzobník poplatkov za zriaďovanie podzemných vedení v miestnych komunikáciách, cestách a na verejných priestranstvách
82c) Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií 80,00
Položka 82 c)
Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vydávané pre fyzickú osobu - občan.
1a.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu do 3 dní 10,00
1b.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu nad 3 dní 20,00
2a.) Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) na dobu do 3 dní 15,00
2b.) Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) na dobu nad 3 dní 30,00
II.) Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vydávané pre právnickú osobu a fyzickú osobu - oprávnenú na podnikanie.
1a.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu do 3 dní 30,00
1b.) Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu nad 3 dní 60,00
2. Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) 80,00
Položka 83 e)
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. treidy a miestnych komunikácií
70,00
Položka 83 f)
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. treidy a miestnych komunikácií
40,00
Položka 84 b)
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu pre občanov
40,00
Sadzobník poplatkov za uvedenie miesta výkopu do pôvodného stavu
Názov položky, práce Merná jednotka Jednotková cena
Úprava komunikácie - Vybratie podkladov s odvozom a zhutnením hr. 80 mm m2 5,00
Úprava komunikácie - živičná úprava vozovky vrátane natretia hrán a zaliatia špár asfaltovou emulziou hr. 80 mm AB m2 29,00
Úprava chodníka - vybratie podkladov s odvozom a zhutnením hr. 50 mm m2 3,00
Úprava chodníka - živičná úprava chodníka vrátane natretia hrán a zaliatia špár asfaltovou emulziou hr. 50 mm AB m2 19,00
Úprava chodníka - uloženie zámkovej dlažby m2 12,00
Úprava trávnatých plôch - kultivácia + doloženie substrátu + urovnanie terénu + výsev a valcovanie trávy + materiál m2 3,00
Zníženie poklopov - zníženie hydrantového poklopu m2 24,00
Zníženie poklopov - zníženie kanalizačného poklopu m2 70,00