Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Všeobecná správa

Osvedčovanie odpisov; osvedčovanie podpisov; nahliadnutie do matrík; vyhotovenie matričných dokladov; uzavretie manželstva; zmena mena a priezviska; potvrdenia o pobyte;

Názov položky Suma Eur
Za osvedčenie podpisu, za každý podpis. 1,50
Za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v slovenskom jazyku, za každú stranu (nie list). 1,50
Za osvedčenie jednej stany fotokópie listiny v českom jazyku, za každú stranu (nie list). 3,00
Za vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, za každý jeden list. 5,00
Za vybavenie odpisu a výpisu z registra trestov. 1,50
Za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky. 16,50
Za uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky. 16,50
Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby. 16,50
Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti. 66,00
Za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami. 33,00
Za uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom. 66,00
Za uzavretie manželstva medzi cudzincami. 165,50
Za uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. 199,00
Za zmenu hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska. 3,00
Za zmenu priezviska maloletých detí. 33,00
Za zmenu mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100,00
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík. 1,50
Vyššie overenie verejných listín (APOSTILLE) na použitie v zahraničí. 10,00
Za osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a každý podpis. 5,00
Za legalizáciu verejných listín na použitie v zahraničí. 10,00
Za vydanie Osvedčenia o štátnom občianstve SR. 10,00
Za zviazanie zmlúv, za každú zmluvu. 0,40