Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Výstavba

Názov položky Suma Eur
Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre fyzickú osobu 6,50
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre právnickú osobu 100,00
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,00
Položka 60 - žiadosť o vydanie stavebného povolenia

a.] Stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením:

  • 1.] Na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600m3 vrátane
33,00
  • A za každých ďalších začatých 100m3 obostavaného priestoru
20,00
  • Na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000m3 vrátane
750,00
  • A za každých ďalších začatých 1000m3 obostavaného priestoru
250,00

b.] Stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty), rekreačné domy a záhradkárske chaty s obostavaným priestorom  podľa projektovej dokumentácie  do 200m3 vrátane

23,00

Za každých ďalších začatých 50m3 obostavaného priestoru

20,00

c.] Na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu:

  • Rodinný dom

 

100,00

  • Bytový dom
750,00
  • Stavby na individuálnu rekreáciu
100,00
d.] Na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00
e.] Na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00
f.] Na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d.] a e.] a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 20,00
g.] Na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých 100m 10,00
h.] Ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty napríklad studne, malé čistiarne odpadových vôd a podobne) pre právnickú osobu 50,00
i.] Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000m3 vrátane 
A za každých ďalších začatých 1000m3 obostavaného priestoru
1000,00
j.] Na stavby dočasných objektov zariadení staveniska ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 300,00
a.] Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu 50,00
b.] Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu 100,00
c.] Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení 30,00
d.] Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80,00
e.] Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavy 10,00
f.] Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30,00