Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Hasiči

Potreba chrániť životy svojich blížnych a ich majetok vyústila aj v obci Moravany nad Váhom do vzniku Hasičského zboru na dobrovoľnom základe. Stalo sa tak v roku 1925. Podľa dochovaných ústnych tradícií môžeme začiatky organizovanej protipožiarnej ochrany v obci posunúť až do roku 1866, avšak z tohto obdobia sa nezachovali žiadne písomné doklady, ktoré by tento dátum potvrdzovali. V roku 1925 sa stal prvým písomne doloženým veliteľom hasičského zboru v obci učiteľ miestnej školy Peter Kosmál (19.10.1900 Kátlovce, okres Trnava - 1.5.1963 Jarok, okres Nitra). Zbor mal 24 členov a jednopiestovú striekačku, ktorú zakúpila obec. Gróf Alfréd Zedtwitz nechal postaviť pri bývalom pivovare hasičskú zbrojnicu, kde bola umiestnená všetka hasičská výzbroj a výstroj. V roku 1927 bola zakúpená nová, dvojpiestová ručná striekačka ťahaná konským záprahom. Túto sa podarilo v roku 1997 zrekonštruovať a tento doklad o technickom ume našich predkov je dnes funkčný a obdivovaný súčasníkmi. Túto historickú hasičskú striekačku je možné zhliadnuť v expozícii Vojenského historického múzea v Piešťanoch.

Hasičská zbrojnica postavená z podnetu Alfréda Zedtwitza bola neskôr zbúraná a v roku 1952 bola postavená nová hasičská zbrojnica – dnešná predajňa potravín pri Kultúrnom dome. Modernizovala sa aj hasičská technika a tak v roku 1954 sa zakúpila motorová striekačka PS-8. Priestory hasičskej zbrojnice boli odovzdané pre potreby zdravotníctva a tak v roku 1974 za výdatnej brigádnickej pomoci dobrovoľných hasičov bola postavená nová budova na Kostoleckej ulici, ktorá slúži svojmu účelu dodnes. Objekt pozostáva z garáže pre zásahové vozidlo, skladu výstroje a výzbroje, zasadacej miestnosti, sociálnych miestností, kuchynky a veže na sušenie hadíc. V roku 1975 sa technika opäť zmodernizovala – pribudli dve motorové striekačky PPS 12R a zásahové vozidlo AVIA 30. Toto vozidlo bolo v roku 2005 vyradené z prevádzky a ako dar Slovenskej republiky Obci Moravany nad Váhom bolo v roku 2006 poskytnuté zásahové vozidlo ŠKODA 706 CAS 32 RHTP.  22. októbra 2015 bol podpredsedom vlády SR a ministrom vnútra SR Róbertom Kaliňákom odovzdaný do užívania tzv. protipovodňový vozík, ktorý zaobstarala Slovenská republika v rámci operačného programu Európskej únie "Aktívne protipovodňové opatrenia". Slávnostný akt za účasti poslancov NR SR Jozefa Valockého a Gábora Gála sa uskutočnil v Galante. Za Obec Moravany nad Váhom sa zúčastnil starosta obce Peter Hulman, predseda DHZ Tomáš Wagner, podpredseda DHZ - veliteľ Erich Moravanský a ďalší členovia. 

V roku 1996 bola hasičská zbrojnica svedkom historickej udalosti – konalo sa v nej Ustanovujúce valné zhromaždenie Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Piešťanoch z dôvodu zmeny územného a správneho členenia Slovenskej republiky.

V oblasti represie moraviansky hasiči viackrát zasahovali pri lesných požiaroch v katastrálnych územiach okolitých obcí (Hubina, Ducové, Banka), pri záplavách a iných technických zásahoch. Extrémny v oblasti represie bol rok 2010, kedy pri záplavách a požiaroch členovia zboru zasahovali celkovo 11 krát v roku. Zasahovali aj pri najväčšiom požiari v histórii Piešťan - hypermarketu PT UNIVERZÁL na sídlisku Adam Trajan v Piešťanoch 19. augusta 2010. Ich odvaha a statočnosť bola ocenená listom riaditeľa OR HaZZ SR v Piešťanoch Petra Galba. 

Členovia hasičského zboru v Moravanoch nad Váhom boli aktívny nielen vo svojej obci a regióne ale aj na celoštátnej úrovni. V roku 1937 sa v Bratislave konal Celoslovenský zjazd dobrovoľného hasičstva, kde sa zúčastnili štyria členovia zboru. V roku 1991 sa člen hasičského zboru Peter Uhrin zúčastnil Federálneho zjazdu dobrovoľných hasičov v Uhřeticiach (dnes Česká republika). Člen DHZ v Moravanoch nad Váhom Tomáš Wagner sa zúčastnil ako rozhodca na Majstrovstvách Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských zborov: 

 • 4. augusta 2007 v Pruskom (okres Ilava, Trenčiansky kraj)
 • 8. augusta 2009 v Kysuckom Novom Meste (okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj)

Významným prvkom činnosti dobrovoľných hasičov je aj práca s mládežou, ktorá sa v podmienkach moravianskych hasičov začala v roku 1984 pod vedením Viliama Jánošíka a za spolupráce učiteľov základnej školy Rovesného a Vaváka. Práca s mládežou sa obnovila v roku 2003 pod vedením učiteľa Miroslava Kazíka. V súčasnosti sa mládeži venujú členovia DHZ Moravanský, Wagner a Valko.

Názov hasičského zboru sa v minulosti viackrát menil. Do roku 1989 bol názov „Základná organizácia Zväzu požiarnej ochrany SSR“, neskôr Dobrovoľný požiarny zbor a dnes Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ). Z hľadiska právneho postavenia ide o základný článok organizačnej výstavby občianskeho združenia pod názvom Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (dposr.sk). Na základe všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom toto občianske združenie vykonáva aj činnosť Obecného hasičského zboru (ďalej len OcHZ) tak, ako mu to ukladajú príslušné právne predpisy z oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľstva. Uznesením Obecného zastupiteľstva v Moravanoch nad Váhom bol do funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru v roku 2005 menovaný Erich Moravanský. Funkciu preventívara PPO obce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Moravanoch nad Váhom vykonáva Marián Mathias. Obidvaja funkcionári získali odbornú spôsobilosť pre výkon svojej funkcie Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch.

Zbor sa navonok reprezentuje vlastnou zástavou z roku 1993. Na jednej strane zástavy je vyobrazený znak Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a nápis v kruhu „Dobrovoľný požiarny zbor v Moravanoch nad Váhom“ a na strane druhej motív patróna hasičov, Svätého Floriána s nápisom „Bohu na slávu – blížnemu na pomoc“.

DHZ Moravany nad Váhom je administratívne príslušný v rámci Územného výboru DPO SR v Piešťanoch. Do územnej pôsobnosti tohto orgánu patria okresy Piešťany a Hlohovec. Vo volebnom období 2007 - 2011 vykonával člen DHZ v Moravanoch nad Váhom Tomáš Wagner funkciu územného veliteľa a podpredsedu ÚzV DPO v Piešťanoch. Predsedníctvo ÚzV DPO v Piešťanoch ocenilo dlhoročnú kvalitnú prácu moravianskych hasičov na svojom zasadnutí 20.apríla 2007, kedy udelilo Dobrovoľnému hasičskému zboru medailu "ZA PRÍKLADNÚ PRÁCU DPO SR". Za prejavenú aktivitu pri zdolávaní povodní v obciach Moravany nad Váhom a Ducové vyslovilo Predsedníctvo ÚzV DPO v Piešťanoch 19. júna 2010 poďakovanie členom DHZ Moravany nad Váhom. Zásahovú činnosť moravianskych hasičov v roku 2010 ocenilo ja Prezídium DPO SR udelením ĎAKOVNÉHO LISTU dňa 26. augusta 2010.

Predsedníctvo ÚzV DPO SR v Piešťanoch svojim Uznesením čís. 2/2015 zo dňa 31. marca 2015 udelilo DHZ Moravany nad Váhom "MEDIALU ZA ZÁSLUHY". Je to ďalšie z radu ocenení skvelej práce moravianskych hasičov.

V súčasnosti je predsedom Dobrovoľného hasičského zboru v Moravanoch nad Váhom Alexandra Chromiaková a podpredsedami Erich Moravanský a Alexandra Valková. Počas písomne doloženej existencie hasičského zboru ho viedli nasledovní funkcionári:

Velitelia Podvelitelia
1925-1931 Peter Kosmál 1925-1931 Michal Hádek
1931-1952 Michal Zuzíc 1931-1938 Jozef Červenka
1952-1955 Jozef Putrovec 1938-1952 Silvester Petlák
1959-1963 Ján Masarech    
1963-1968 Marián Zuzíc Predsedovia
1968-1977 Rudolf Masarik 1945-1948 Izidor Hrnčár
1977-1978 Ján Pribiš 1955-1959 Ján Masarech
1978-1984 Jozef Priesol 1959-1977 Alojz Miškech
1984-2001 Viliam Jánošík 1977- 2011 Peter Uhrin
od roku 2001 Erich Moravanský 2012 - 2016 Tomáš Wagner
    od roku 2016 Alexandra Chromiaková

Dobrovoľný hasičský zbor má v súčasnosti 44 členov, z toho 13 žien.

Najvýznamnejšie športové úspechy v histórii DHZ Moravany nad Váhom

II. miesto v roku 1997 na okresnom kole previerky pripravenosti DHZ v Rakoviciach, kategória muži

 • I. miesto v roku 2004 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Pastuchove, kategória dievčatá /po prvý krát v histórii/
 • IV. miesto v roku 2004 na krajskom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Drahovciach, kategória dievčatá /po prvý krát v histórii/
 • I. miesto v branno – športovej hre MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v roku 2004 v Hlohovci v kategórii starší žiaci /po prvý krát v histórii/
 • III. miesto v branno – športovej hre MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v roku 2004 v Hlohovci v kategórii mladší žiaci
 •  I. miesto v roku 2005 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Rakoviciach, kategória dievčatá
 • II. miesto v roku 2005 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Rakoviciach, kategória chlapci
 • II. miesto na súťaži s historickou hasičskou technikou v roku 2005 v Rakoviciach
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe „O pohár starostu obce Prašník“ v roku 2005 v kategórii ženy
 • I. miesto v roku 2006 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ vo Vrbovom, kategória dievčatá
 • II. miesto v roku 2006 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ vo Vrbovom, kategória chlapci
 • IV. miesto v roku 2006 na krajskom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Šamoríne, kategória dievčatá
 • I. miesto v roku 2006 na okresom kole previerky pripravenosti DHZ v Prašníku, kategória dorastenky /po prvý krát v histórii/
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe „O pohár starostu obce Prašník“ v roku 2006 v kategórii ženy
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe „O pohár starostu obce Drahovce“ v roku 2006 v kategórii ženy
 • I. miesto na nočnej súťaži v hasičskom športe „O pohár starostu obce Banka“ v roku 2006 v kategórii ženy /po prvý krát v histórii/
 • II. miesto v branno – športovej hre MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v roku 2006 v Rakoviciach v kategórii mladší žiaci
 • III. miesto v branno – športovej hre MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v roku 2006 v Rakoviciach v kategórii mladší žiaci
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe "O pohár starostu obce Drahovce" v roku 2007 v kategórii ženy
 • IV. miesto v roku 2007 na celoslovenskej súťaži s historickou hasičskou technikou v Trenčíne v kategórii muži
 • I. miesto v roku 2007 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Leopoldove, kategória dievčatá
 • II. miesto v roku 2007 na okresnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Leopoldove, kategória chlapci
 • III. miesto v roku 2007 na okresnej súťaži DHZ vo Vrbovom, kategória ženy
 • III. miesto v roku 2007 na súťaži s historickou hasičskou technikou v Rakoviciach, kategória muži
 • II. miesto v roku 2007 na nočnej súťaži v hasičskom športe v Dvorníkoch, kategória ženy
 • III. miesto v branno – športovej hre MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v roku 2007 v Hlohovci v kategórii mladší žiaci 
 • III. miesto v branno – športovej hre MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v roku 2007 v Hlohovci v kategórii starší žiaci 
 • I. miesto v územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v roku 2008 v Dubovanoch v kategórii dievčatá
 • I. miesto v územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v roku 2008 v Dubovanoch v kategórii chlapci /po prvý krát v histórii/
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe v roku 2008 "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch v kategórii ženy
 • II. miesto na nočnej súťaži v hasičskom športe v roku 2008 "O pohár starostu obce Banka" v kategórii ženy 
 • III. miesto na Územnej súťaži DHZ v Hornom Trhovišti v roku 2008, kategória ženy
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe v roku 2008 "O pohár primátora mesta Vysoké Tatry" v Tatranskej Lomnici, kategória muži 
 • III. miesto na Územnej súťaži DHZ v Ratkovciach v roku 2009, kategória ženy
 • III. miesto na súťaži v hasičskom športe v roku 2009 "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch v kategórii ženy
 • III. miesto v roku 2009 na súťaži s historickou hasičskou technikou v Rakoviciach, kategória muži
 • II. miesto v roku 2009 na nočnej súťaži v hasičskom športe v Dvorníkoch, kategória ženy
 • II. miesto v roku 2009 na nočnej súťaži v hasičskom športe v Lúke, kategória ženy
 • III. miesto na Územnej súťaži DHZ v Bašovciach v roku 2010, kategória ženy
 • II. miesto v roku 2010 na nočnej súťaži v hasičskom športe v Banke "O putovný pohár starostu obce Banka", kategória muži
 • I. miesto v roku 2010 na nočnej súťaži v hasičskom športe v Banke "O putovný pohár starostu obce Banka", kategória ženy
 • I. miesto v roku 2011 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Dvorníkoch, kategória chlapci
 • II. miesto v roku 2011 na územej súťaži DHZ v Dvorníkoch, kategória ženy
 • I. miesto v roku 2011 na súťaži "O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE BAŠOVCE" v Bašovciach, kategória ženy
 • III. miesto v roku 2011 na súťaži "O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE BAŠOVCE" v Bašovciach, kategória muži
 • II. miesto v roku 2012 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Dvorníkoch, kategória chlapci
 • III. miesto v roku 2012 na územnom brannom preteku MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v Piešťanoch, kategória starší žiaci
 • I. miesto v roku 2013 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Drahovciach, kategória chlapci
 • II. miesto v roku 2013 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Drahovciach, kategória dievčatá
 • III. miesto v roku 2013 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Drahovciach, kategória chlapci
 • I. miesto v roku 2013 na územnej súťaži DHZ v Ratkovciach, kategória dorast /po prvý krát v histórii/
 • I. miesto v roku 2013 na súťaži "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch, kategória deti
 • II. miesto v roku 2013 na súťaži "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch, kategória deti
 • III. miesto v roku 2013 na súťaži "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch, kategória deti
 • I. miesto v roku 2015  na súťaži "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch, kategória chlapci
 • I. miesto v roku 2015  na súťaži "O pohár generálneho riaditeľa SLKP, a.s." v Piešťanoch, kategória dievčatá
 • I. miesto v roku 2015 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Drahovciach, kategória dievčatá
 • II. miesto v roku 2015 na územnom kole hry mladých hasičov PLAMEŇ v Drahovciach, kategória chlapci

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Bannery

12

Internet

Video obce

1