Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Jazykové laboratórium

1

Nástroje a pomôcky pre efektívne jazykové vzdelávanie- naučíme sa, dohovoríme sa, we will learn, we will make ourselves understood, wir werden lernen, wir werden uns verständigen

Projekt nadväzuje na projekty realizované cez program „Digitálni Štúrovci“;  E – vzdeláv@nie; projekt  Š@nc@   pre každého a projekt  Internetová stránka, Informačný portál pre šírenie a rozvoj  demokratického povedomia obce a v obci  a ďalej na projekt  „Infovek – otvorená škola“ ( 2005) .Cez tieto projekty sa v škole vytvárajú podmienky pre začlenenie informačných technológií do života žiakov a obyvateľov obce cez systém   všeobecných, spoľahlivých, aktuálnych, dostupných a bezpečných informácií, ktorých obsahom je vzdelávanie.

Rozpočet projektu bol 431 000 Sk. Projekt bol  financovaný Ministerstvom školstva SR vo výške 350 000Sk a z vlastných zdrojov. Projekt realizovala firma Kios s.r.o., Piešťany.

15. december 2006 bol pre žiakov a učiteľov základnej školy slávnostný. Do školy zavítal americký veľvyslanec Rodolpho Vallee so sprievodom a ďalší významní hostia : Ing. Denis Fraňo z Ministerstva dopravy SR, primátor mesta Piešťany Ing. Remo Cicutto, podnikateľ pán Ján Horňák, starostka obce Hubina  pani Jana Myjavcová, poslanci OcÚ v Moravanoch nad Váhom.
Vzácnych hostí privítali o 8.00 hod.  v ZŠ starosta obce Ing. Peter Hulman a riaditeľka  školy Mgr. Viera Klčová starým slovenským zvykom  chlebom a soľou. Na úvod stretnutia zatancovali tanečníci folklórneho súboru Slnečnica. Starosta obce vo svojom príhovore priblížil obec Moravany z historického hľadiska i z pohľadu súčasných premien.Riaditeľka ZŠ prezentovala školu ako súčasť obce a zmeny,  ku ktorým došlo v súvislosti s kompletnou rekonštrukciou budovy ZŠ. Od tohto roku škola pristúpila k rekonštrukcii učební a práve v dnešný slávnostný deň odovzdal starosta obce učiteľom a žiakom jazykové laboratórium - prostriedok k efektívnejšiemu vyučovaniu cudzích jazykov. Pán veľvyslanec prestrihol pásku a žiaci  s učiteľkou anglického jazyka Mgr. Janou Bolješikovou predviedli využitie techniky laboratória v praxi.
Všetci zúčastnení boli nadšení zo zariadenia  učebne. Riaditeľka poďakovala starostovi v mene učiteľov a žiakov za vzácny dar, ktorý ich zaväzuje efektívnejšie učiť a hlavne naučiť žiakov cudzie jazyky. Zároveň vyjadrila poďakovanie všetkým zainteresovaným pri získaní grantu a realizácii prác na jazykovom laboratóriu. 
Pán veľvyslanec vyjadril svoje dojmy z návštevy a besedy so žiakmi v zápise do školskej kroniky. Poslanci a žiaci na záver odovzdali jeho excelencii pamätné darčeky, pán veľvyslanec podaroval starostovi obce a riaditeľke ZŠ knihy a vykonal zápis do kroniky  obce.
Návšteva pána veľvyslanca pokračovala v CLASSIC CAR MUSEUM pána Horňáka prehliadkou historických áut a slávnostnou recepciou.