Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Ohrev TUV vo verejnoprospešných zariadeniach obce

1

PRÍNOSY PROJEKTU – územie obce a jej okolie patrí v rámci Slovenskej republiky medzi oblasti s najväčšou priemernou ročnou dĺžkou slnečného svitu (2080 hodín) a tým aj k oblastiam s najväčším dopadom slnečnej energie. Využívanie tejto energie sa na území v ktorom leží obec Moravany nad Váhom stáva dôležitou zložkou krytia energetických potrieb hlavne pre zariadenia terciárnej sféry. Výhodou projektu je, že objekty na ktorých sa bude realizovať z hľadiska dispozičného riešenia je možné architektonicky a účelovo prispôsobiť na osadenie solárnych zariadení.

MERATEĽNÉ VÝSTUPY PROJEKTU:

  • Zníženie prevádzkových nákladov zariadení – pokles vonkajšej energetickej záťaže o 38,74% v prospech doplnkového energetického systému, ktorého zdrojom sú slnečné kolektory.
  • Zvýšenie sa kvality športovej činnosti základného školstva, otvorenej školy, telovýchovnej jednoty a ďalších športových klubov najmä v období, keď najvyššia spotreba vody je úmerná najvyššej účinnosti slnečných kolektorov.
  • Vyšší štandard zariadení prostredníctvom úspory finančných prostriedkov, ktoré pokryjú nároky prijímateľov bez záťaže na rozpočet obce.
  • Realizácia projektu bude názorným príkladom využitia slnečnej energie pre ďalšie subjekty a občanov obce ako alternatíva : _znižovania spotreby energie, _zlepšovania stavu životného prostredia spočívajúce vo využití nízko emisného tepelný zdroja, _využívanie obnoviteľných zdrojov energie s dopadom na posilnenie miestnej a lokálnej ekonomiky.

Celkové oprávnené výdavky projektu:

54789,00 Eur 

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku:

52180 Eur

Spolufinancovanie projektu:

2609 Eur

Doba realizácie projektu

_06/2009 - _07/2009