Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Rekonštrukcia Základnej Školy Moravany nad Váhom

1

  • Operačný program základná infraštruktúra
  • Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry
  • Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry

Trvanie projektu

Projekt bol realizovaný : od 1.3.2005 – 25.8.2005 (177 dní, 5,9 mesiaca). Projekty realizované v rámci OPZI informačný materiál MVaRRSR.

Ciele projektu

  • Zlepšovanie celkového stavu budovy Základnej školy  v Moravanoch nad Váhom za účelom podpory celoživotného vzdelávania.
  • Z lepšenie životných podmienok občanov regiónu Moravany nad Váhom, Hubina a Ducové v oblasti občianskej infraštruktúry.
  • Zlepšenie podmienok a prístupu k vzdelávaniu a tým aj zlepšenie integrácie rómskej komunity (12 žiakov) a iných marginalizovaných skupín (36 detí má len jedného rodiča)  do komunít a na trh práce

Aktivity projektu

  1. Rekonštrukcia strechy základnej školy
  2. Rekonštrukcia a zateplenie fasády.

Miesto realizácie

Základná škola s Materskou školou, Na Výhone 188/16, Moravany n/V

Výška finančnej pomoci

Celková suma v Sk 3 336 829  z toho:

  ERDF [80%]

2669464,-Sk

  ŠR SR [15%]

500524,-Sk

  Obec Moravany n/V [5%]

166841,-Sk

Vďaka úspešne vyhodnotenému projektu spoluúčasť obce vyfinancovala Stredoeurópska nadácia vo výške 166841,-Sk

Stručný technický popis k projektu

Rekonštrukcia strechy základnej školy

Jej  merateľným výstupom bolo  odstránenie havarijného stavu školy z dôvodu dožitia stávajúceho prekrytia na 80% plochy strechy. Rekonštrukcia pozostávala z odstránenia pôvodnej dožitej strešnej krytiny a v jej nahradení krytinou novou. Pri realizácií sa vymenila i časť krovu a časť krovu sa zosilnila. Nový a pôvodný krov bol ošetrený  izolačnými nátermi. Medzi novú krytinu a krov sa umiestnilo zateplenie strachy a ochranná fólia. Záverečná časť realizácie pozostávala z výmeny klampiarskych výrobkov (dažďové zvody, rýny).

Rekonštrukcia a zateplenie fasády

Jej  merateľným výstupom bolo zateplenie objektu. Práce pozostávali z vysprávky pôvodnej poškodenej fasády a z jej prekrytia polystyrénovými doskami (tie tvoria izolačnú vrstvu). Izolačná vrstva bola prekrytá z dôvodu zachovania pružnosti umelohmotnou sieťkou na ňu sa naniesla farebná omietka.

V rámci tohto projektu boli vymenené staré okná za plastové. Obec Moravany nad Váhom si na túto výmenu zobrala úver vo výške 2 400 000 Sk.